E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Socialna vključenost

http://porno-webtv.com/adult-live/adutl-chat/ V Novi strategiji EU za mlade je Evropska komisija zapisala, da mora biti družba solidarna z mladimi, zlasti s prikrajšanimi posamezniki. Izključenost lahko povzročajo brezposelnost, invalidnost, odnos okolice in posameznika do migracij, diskriminacija, telesno in/ali duševno zdravje, zasvojenost, zlorabe, nasilje v družini ter predkaznovanost.

Prekinitev prenašanja revščine in izključenosti z generacije na generacijo ima pomembno mesto v političnem načrtu socialne odprte metode koordinacije. Obravnava mladih, izpostavljenih revščini in socialni izključenosti, vključuje več političnih področij ter zahteva celostno ukrepanje. Glede tega so otroške, družinske in mladinske politike tesno povezane in to sporočilo dopolnjuje Sporočilo Komisije „Strategija EU o otrokovih pravicah«.

Države članice so bile pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo:
- preprečiti socialno izključenost in revščino mladih ter medgeneracijski prenos takih težav in okrepiti vzajemno solidarnost med družbo in mladimi.
- spodbujati enake možnosti za vse in preprečevati vse oblike diskriminacije.


PROGRAM MLADI V AKCIJI IN VKLJUČEVANJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI

SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER

PROGRAMI S PODROČJA VKLJUČEVANJA MLADIH

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN SOCIALNA VKLJUČENOST

VIRI IN PUBLIKACIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA

 


 

Program Mladi v akciji in vključevanje mladih z manj priložnostmi

Vključevanje mladih z manj priložnostmi z namenom, da se tudi njim omogoči dostop do programa Mladi v akciji je pomembna prednostna naloga Evropske unije. Kategorija mladih z manj priložnostmi je v uvodnem delu Vodnika po programu Mladi v akciji lepo opredeljena, vendar je opredelitev zelo široka, saj zajema vse evropske realnosti.

V Sloveniji nimamo splošne definicije, zato prepoznavanje skupin mladih z manj priložnosti v okviru programa MvA vedno vežemo na konkreten primer, pri čemer pa sledimo nekaterim vodilom, ki jih lahko prepoznamo v presečišču odgovorov na sledeča vprašanja:
• Kdo so mladi, ki imajo otežen dostop ali celo nimajo možnosti do sodelovanja v drugih evropskih programih za spodbujanje in podporo učnim mobilnostim?
• Kdo so mladi, ki imajo manjše možnosti za zaposlitev oziroma integracije v širše družbeno okolje?
• Kdo so mladi, ki najmanj sodelujejo v družbenih in političnih procesih?

Zato bodo kot mladi z manj priložnostmi zagotovo prepoznane mlade brezposelne osebe z nizko šolsko izobrazbo, mlade osebe, ki imajo zaradi zdravstvenih stanj občutno zmanjšano možnost mobilnosti, mlade osebe iz manjših, od urbanih centrov oddaljenejših ruralnih sredin, mladi iz nekaterih manjšin, ki so v družbi zapostavljene in diskriminirane ...

Projekte, podprte s strani programa Mladi v akciji, v katerih so sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi, si lahko ogledate v galeriji projektov, tako da izberete tematiko mladi z manj priložnostmi.  

http://www.mva.si/ogledalo/dobre-prakse/


SALTO-YOUTH Inclusion Resource centre

Salto Inclusion Resource centre podpira vključevanje mladih z manj priložnostmi v mednarodne mladinske projekte.

Na spletni strani najdete različne vire s tega področja (orodja za usposabljanja, publikacije, informacije …), namenjene posameznikom in organizacijam, ki podpirajo mlade z manj priložnostmi (socialne delavce, mladinske delavce, strokovnjake na področju vključevanja, nacionalne agencije in koordinatorje). Salto Inclusion ponuja tudi priložnosti za usposabljanja, izmenjave in refleksije o praksi na področju vključevanja. Cilj delovanja centra je vidnost, dostopnost in transparentnost dela in virov s področja vključevanja ter da postane »vključevanje mladih z manj priložnostmi« široko podprta prednostna naloga.

www.salto-youth.net/rc/inclusion  

Publikacije o vključevanju so dostopne na naslednji povezavi:
www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications


 

Programi in projekti s področja socialnega vključevanja

Programi usposabljanj YouthActionNetGlobal
Vsako leto YouthActionNet podpre izjemne socialne podjetnike, ki preko svojih projektov spodbujajo socialne spremembe in povezujejo mlade z lokalnimi skupnostmi, ali vodijo ekipo predanih mladih ljudi, ki se potegujejo za pravice otrok. Prijavitelji morajo biti ustanovitelji obstoječih projektov/organizacij ali morajo voditi projekt znotraj organizacije. Obvezno je dobro znanje angleškega jezika. Usposabljanje poteka en teden v mesecu novembru.

Več informacij je na voljo na:
www.youthactionnet.org  

 


Vključevanje Romov Spletna stran Decade of Roma Inclusion, kjer najdete vse programe in možnosti financiranje s področja vključevanja Romov, novice in dodatne publikacije na to temo. www.romadecade.org  


Pripravništva pri Evropskem parlamentu za ljudi z invalidnostjo Evropski parlament nudi plačana pripravništva za ljudi z invalidnostjo. Ta pripravništva so odprta tako za diplomante kot za študente in tiste, ki nimajo študijske izobrazbe. Glavni cilj programa je ponuditi invalidnim ljudem delovno izkušnjo pripravnikov v Evropskem parlamentu. Pripravniki dobijo mesečno žepnino 1119 evrov. Dodatni stroški, povezani z njihovo invalidnostjo, so lahko pokriti v višini 50 % od njihove mesečne šolnine. Roki za prijavo: 15. oktober (za pripravništva med 1. marcem in 15. septembrom) 15. maj (za pripravništva med 1. oktobrom in 15. marcem). Več informacij na: www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/traineeship_programme_disability_en.pdf stages@europarl.europa.eu  Še več programov najdete v Eurodeskovi bazi programov: www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=4


PROJEKTI

Humanitarni projekt "Jadranje za jutri 2012"
Humanitarni projekt "Jadranje za jutri 2012" v organizaciji športnega društva SAPPA iz Kamnika je bil zasnovan na izobraževalno-terapevtskem konceptu, na njem pa so sodelovali otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Projekt je potekal 4 dni v marini Veruda pri Puli. 

Poročilo s projekta si lahko ogledateInitiates file download tukaj in na spletni strani http://www.kamnican.si/jadranje-za-jutri/ 

 

Evropski socialni sklad in socialna vključenost

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je med drugim pristojno za izvajanje programov 4. razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti OP RČV. Dejavnosti, ki se izvajajo za doseganje enakih možnosti na trgu dela in krepitve socialne vključenosti so naslednje:
- ustvarjanje novih možnosti za dostop do zaposlitve za ranljive skupine na trgu dela s posebnim poudarkom na storitvenih dejavnostih in nevladnem sektorju;
- spodbuda socialnemu podjetništvu in drugim storitvam v javnem interesu;
- podpora inovativnim projektom na lokalni, regionalni, nacionalni in mednacionalni ravni.

Glavni cilj te razvojne prioritete je vključevanje ranljivih skupin na trgu dela, kamor štejemo dolgotrajno brezposelne osebe, starejše nad 50 let, iskalce prve zaposlitve ( best web cam site predvsem mlade do 25 let), invalide, begunce, bivše kaznjence, Rome, migrante in druge zapostavljene skupine.

Program »Pripravniki«
V letu 2010 je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki ga na kratko imenujemo »Pripravniki« in ga je ministrstvo pripravilo skupaj s Socialno zbornico Slovenije. Program je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in obsega štiri javne razpise: prvi je bil objavljen julija 2010, drugi leta 2011, do leta 2014 pa bosta objavljena še dva razpisa v skupni vrednost 9,5 mio EUR. V okviru vseh razpisov bo pripravništvo s področja socialnega varstva opravilo predvidoma 500 iskalcev prve zaposlitve, kar bo povečalo njihovo zaposljivost, obenem pa se bo s tem krepil socialno-varstveni sektor.

Podpora razvojnim projektom, kot je npr. socialno podjetništvo
Med ukrepi za boj proti gospodarski krizi je tudi več takih, ki odgovarjajo na več vprašanj hkrati. Eden takih je na primer javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, ki ga je že v letu 2009 objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter se loteva spodbujanja razvoja podjetništva in povečevanja možnosti zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih. Socialno podjetništvo je nova oblika podjetništva, ki ni neposredno usmerjeno v dobiček, temveč bolj v zagotavljanje tistih sonaravnih oblik delovanja na področju gospodarstva, ki hkrati omogočajo solidno zaposlitev, varstvo okolja in trajnosten razvoj.

Sofinancirani so projekti, ki razvijajo tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin ljudi na trgu dela, krepijo družbeno solidarnost in kohezijo, spodbujajo sodelovanje ljudi in krepijo inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov.


Viri in publikacije s področja socialnega vključevanja

Publikacija Samo za drzne
Pomembna vsebina programa Mladi v akciji je vključevanje mladih z manj priložnostmi. V publikaciji Samo za drzne si lahko preberete, na kakšen način lahko vključimo to ciljno skupino v različne akcije programe, med njimi v projekte Evropske prostovoljne službe. Predstavljeni so načini, kako mlade navdušiti za tovrstne projekte, kako obdržati motivacijo, kako ravnati s partnerskimi organizacijami in zakaj se sploh lotiti tovrstnih projektov ter praktični napotki, povezani z izvedbo tovrstnih projektov.
www.mva.si/ogledalo/publikacije/#c1271  

 


Mladi, ki niso vključeni v sisteme zaposlovanja ali izobraževanja: koliko jih je in kaj počnejo?
Skupina NEET (young people not in employment or education) je ena od prednostnih nalog strategije Evropa 2020 in pobude Mladi in mobilnost. V poročilu najdete prikaz števila mladih, ki niso vključeni v sisteme zaposlovanja in izobraževanja in kaj ta skupina počne.
Poročilo je na voljo na:
www.temaunga.se/PDF/youngpeople_mini.pdf  


It pays off: Analiza 28 projektov na trgu dela
It pays off je analiza 28 projektov, ki jih je podprl Evropski socialni sklad in so vključevali več kot 500 mladih udeležencev, starih med 18 do 30 let. Poročilo prikazuje dejansko uspešnost in učinkovitost projektov ter kako se lahko povrnejo investicije v marginalizirane mlade.
www.temaunga.se/PDF/It%20pays%20of%20-%20Folder%202011.pdf


Strategija za vključevanje programa Mladi v akciji (2007-2013)
V strategiji za vključevanje v program Mladi v akciji je opisano, kdo so skupine mladih z manj priložnostmi, kakšni so projekti vključevanja, opisano je področje neformalnega učenja kot področje vključevanja ter nameni in cilji te strategije.
http://ec.europa.eu/youth/documents/inclusion-strategy_en.pdf  


Publikacije Sveta Evrope

Socialno vključevanje mladih: premagovanje ovir (Social inclusion for young people: breaking down the barriers)
Publikacija Sveta Evrope, v kateri so predstavljeni zaključki seminarja na temo socialne izključenosti mladih. V prispevkih najdete pregled različnih oblik izključenosti mladih, ki vplivajo na mlade danes, predstavljene pa so tudi strategije, namenjene spodbujanju socialnega vključevanja.

Glas mladih beguncev v Evropi in širše (Raising young refugees' voices in Europe and beyond)
Namen poročila je zbrati glavne izsledke seminarja, organiziranega v tesnem sodelovanju z UNHCR, na katerem so se srečali mladi begunci in ljudje, ki jih lahko podpirajo. Vsi so se strinjali, da morajo vsi mladi sodelovati pri gradnji Evrope in da socialna povezanost pomeni vključevanje marginaliziranih in manjšinskih skupin mladih ter da lahko o beguncih najbolje govorijo prav begunci sami.

Nekateri bolj enaki od drugih? Ali enake priložnosti za vse? (Some still more equal than others? Or equal opportunitites for all?)
Neenakost omejuje priložnosti mladih v življenju. Raziskava prikazuje, da je neenakost – v priložnostih, zdravju, bogastvu – v Evropi zelo razširjena in da državljani v bogatejših državah nimajo nujno boljših profilov kot tisti v revnejših državah. V tej publikaciji je predstavljenih mnogo pogledov na neenakost in priložnosti za mlade: šolanje, zaposlovanje, migracije na trgu dela, invalidnost, kulturna in verska diskriminacija, mladinsko delo …

Publikacije Sveta Evrope najdete na:
www.coe.int/t/dg4/youth/Resources/Publications/Publications_en.asp


 © Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.