E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Participacija

more Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je polna participacija mladih v javnem in političnem življenju glede na razkorak med mladimi in institucijami čedalje večji izziv. Izvajanje sedanjih skupnih ciljev glede udeležbe in informiranja kaže, da je prostora za izboljšave še veliko, zlasti v zvezi s podporo mladinskim organizacijam, udeležbo v predstavniški demokraciji ali „učenjem udeležbe“. Nosilci politike se morajo prilagoditi načinom komuniciranja, ki jih mladi sprejemajo − tudi o državljanskih in evropskih vprašanjih − zlasti zato, da bi pritegnili neorganizirano in prikrajšano mladino.

Države članice so bile tako pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo spodbujati participacijo mladih v predstavniški demokraciji in civilni družbi na vseh ravneh in v širši družbi.


http://ses.fi/en/home/?web=adults-cams PARTICIPACIJA MLADIH KOT ENA OD PREDNOSTNIH NALOG PROGRAMA MLADI V AKCIJI

EVROPSKA PRESTOLNICA MLADIH

POBUDE EVROPSKIH DRŽAVLJANOV (EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE)

SPOROČILA, RESOLUCIJE IN LISTINE O PARTICIPACIJI MLADIH

PROJEKTI NA PODROČJU PARTICIPACIJE MLADIH

PUBLIKACIJE, SPLETNI VIRI IN SPLETNE STRANI

 


Participacija mladih kot ena od prednostnih nalog programa Mladi v akciji

Ena od poglavitnih prednostnih nalog programa Mladi v akciji je tudi participacija mladih v vsakodnevnem življenju. Splošni cilj je spodbuditi mlade, naj kot državljani prevzamejo aktivno vlogo.

Participacija zajema naslednje razsežnosti, ki jih določa Resolucija Sveta o skupnih ciljih na področju sodelovanja in informiranosti mladih:
- spodbuditi participacijo mladih v civilnem življenju njihove skupnosti; 
- spodbuditi participacijo mladih v sistemu predstavniške demokracije; 
- omogočiti večjo podporo različnim oblikam učenja za participacijo.

Projekti, financirani iz programa Mladi v akciji, morajo te tri razsežnosti odražati z uporabo participativnih pristopov kot pedagoškega načela pri izvajanju projekta.

Poglavitna načela participativnih pristopov v projektih Mladi v akciji so: 
- zagotavljanje prostora za interakcijo udeležencev in preprečevanje pasivnega poslušanja; 
- spoštovanje znanja in spretnosti posameznikov; 
- zagotavljanje vplivanja na odločitve v projektu, ne le vključenost kot taka; 
- participacija ni le učni proces, temveč tudi rezultat; 
- pristop in odnos sta pomembnejša od pridobivanja tehničnih spretnosti.

Pri participativnih pristopih so v ospredju vedenjska načela. Ta vključujejo: 
- spreminjanje tradicionalnih vlog zunanjih 'strokovnjakov' (obratno zaporedje pri učenju – od razločevanja do krepitve vlog in moči); 
- spodbujanje mladih k lastni analizi (predajanje besede mladim); 
- samokritičnost moderatorjev; 
- izmenjava idej in informacij.

Participativne tehnike niso le orodja. Participativni pristop je tudi miselna naravnanost, odnos. V širšem smislu je ta prednostna naloga ključna metoda, ki bo mladim omogočila aktivno sodelovanje v vseh fazah razvoja projektov Mladi v akciji. Z drugimi besedami: z mladimi se je treba posvetovati in jih vključiti v postopek sprejemanja odločitev, ki vplivajo na njihove projekte. Poleg tega program Mladi v akciji mlade spodbuja k vključevanju v projekte, ki imajo na splošno pozitiven vpliv na skupnost.


Evropska prestolnica mladih

Evropska prestolnica mladih je naziv, ki ga vsako leto eno izmed evropskih mest mesto prejme za obdobje 12 mesecev. V tem času mesto prikaže svoje z mladimi povezano delovanje na kulturnem, družbenem, političnem in gospodarskem področju.

Naslov mestu omogoči, da razširi aktivno participacijo mladih v življenju mesta in s tem ponudi zgled tudi drugim evropskim mestom.

Lani je bil nosilec naziva Evropska prestolnica mladih mesto Antwerp (Belgija), letos je Evropska prrestolnica mladih portugalsko mesto Braga, prihodnje leto pa bo to slovenski Maribor!
www.europeanyouthcapital.org


  

Pobude Evropskih državljanov (European Citizens' Initiative): nove možnosti vpliva državljanov na evropske politike

Evropski državljani bodo lahko z instrumentom »European Citizens Initiative« prvič neposredno vplivali na predlagano zakonodajo s strani Evropske komisije.

Instrument je bil vpeljan z Lizbonsko pogodbo in bo vsaj milijonu državljanov iz vsaj tretjine držav članic omogočal, da dajo predloge na področjih, ki so v zakonodajni pristojnosti Komisije.

Komisija naj bi državljansko pobudo obravnavala, če bo zbranih vsaj 300.000 podpisov iz vsaj treh držav članic. Določen je enoletni rok za zbiranje podpisov in štirimesečni rok, da Komisija predlog obravnava in sprejme odločitev, kako bo nanj reagirala.

Prve pobude bodo lahko oddane 1. aprila 2012.

www.citizens-initiative.eu  


Sporočila, resolucije in listine o participaciji mladih

Aktivna participacija vseh mladih je ključnega pomena, če želimo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in bogato družbo. Zato so evropske institucije objavile nekaj ključnih dokumentov, namenjenih spodbujanju polne participacije vseh mladih in spodbujanju dejavnega državljanstva. Ta ključna sporočila, resolucije in listine vam predstavljamo v tem poglavju.

Evropska komisija in Svet EU
● Sporočilo Komisije o evropskih politikah, ki zadevajo mlade o obravnavi skrbi mladih v Evropi –izvajanje Evropskega pakta za mlade in spodbujanje dejavnega državljanstva (maj 2005):
http://ec.europa.eu/youth/archive/whitepaper/post-launch/com_206_sl.pdf  

● Sporočilo Komisije »Spodbujanje polne udeležbe mladih v izobraževanju, zaposlovanju in družbi« (september 2007):
www.eurodesk.si/mladinska-politika/priporocena-gradiva/  

● Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic o participaciji mladih z manj priložnostmi (maj 2008):
www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/DOKUMENTI/Resolucija_o_part_mladih_z_manj_priloznostmi.pdf  


Svet Evrope

● Prenovljena evropska listina o participaciji mladih v lokalnem in regionalnem življenju (maj 2003):
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/COE_charter_participation_en.pdf 
 
● Priročnik o Prenovljeni evropski listini o participaciji mladih v lokalnem in regionalnem življenju Have Your Say;
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/Have_your_say_en.pdf  


● Brošura o Prenovljeni evropski listini o participaciji mladih:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/Brochure_en.pdf

 


Projekti na področju participacije mladih

Zavod Mladinska mreža MaMa – Delo za mlade!
»Delo za mlade!« je projekt mreže MaMa v sodelovanju z mladinskimi centri po vsej Sloveniji, nacionalni projekt mreženja mladinskih organizacij, organizacij za delo z mladimi ter drugih organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju problematike revščine in socialne izključenosti ter večje zaposljivosti mladih.

Projekt Delo za mlade! je ustvaril možnost, prostor in podporo na lokalnih in regijskih ravneh ter na nacionalni ravni, da bodo lahko mladi – primarno mladi brezposelni, mladi, iskalci prve zaposlitve, osipniki kot tudi strokovna javnost, mediji in odločevalci sodelovali v aktivnostih boja proti revščini in socialni izključenosti, s poudarkom na delu in zaposljivosti mladih. Najbližje mladim so lokalna in regionalna okolja, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju njihovega sodelovanja v lokalnem življenju na vseh življenjskih področjih. Aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalnem in regionalnem nivoju je bilo ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično vključujočo in uspešno družbo. S projektom je bila torej poudarjena pobuda lokalnih skupnosti kot tudi nacionalne oblasti, da prepozna in podpira razvoj kot tudi večanje kvalitete mladinskega dela.

Vsi sodelujoči na razpravi so se strinjali, da je mlade potrebno bolj aktivno usmerjati in spodbujati v podjetnost in podjetništvo, jih informirati o razvijanju in realizaciji poslovnih idej z možnostjo ustanovitve lastnega podjetja, jim bolj omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in delovne prakse, jih pravočasno usmerjati v izbiro študija s pomočjo e-svetovanja na ZRSZ in jim ponujati več informacij o možnostih zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti in reševanja problema brezposelnosti.

V okviru projekta je bilo izvedenih 25 lokalnih dogodkov po Sloveniji, na zaključni konferenci pa so bili predstavljeni številni predlogi ter zaključna publikacija Delo za mlade.

Brošuro Delo za mlade si lahko ogledate na:
http://www.mreza-mama.si/static/images/usrupl/Brosura_DzM.pdf

Projekt je bil podprt s strani programa Mladi v akciji.

 


Projekti Mladinskega sveta Slovenije
Mladinski svet Slovenije je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju.

Eno izmed ključnih področij dela Mladinskega sveta Slovenije je participacija. To delovno področje zajema:
- razvoj politik na področju mladinskega organiziranja in sodelovanja z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti,
- promocija mladinskega organiziranja,
- zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih v lokalni skupnosti,
- zagotavljanje dialoga med mladinskimi organizacijami ter mladinskimi organizacijami in lokalno skupnostjo,
- vodenje Komisije za mladinske politike pri MSS ter koordinacija njenih odborov, - sodelovanje z Evropskim mladinskim forumom,
- zastopanje interesov MSS na teh področjih,
- odzivanje na aktualne problematike iz teh področij.

Mladinski svet Slovenije organizira ali soorganizira še številne druge projekte, posredno ali neposredno povezane s participacijo mladih:
- Projekt »Za vedno mladi« za ozaveščanje javnosti o vlogi mladih v družbi: www.mss.si/sl/zavedno-mladi.html  
- Projekt, ki ga vodi Mladinski Svet Ajdovščina »Mladi odpiramo prostor« za spodbujanje soudeležbe mladih pri oblikovanju lokalnih politik: www.mss.si/sl/mladi-odpiramo-prostor.html  

Več informacij je na voljo na www.mss.si.  


Projekt Aktiven državljan
Projekt Zavoda PIP in Mladinskega Sveta Slovenije Aktiven državljan je usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. Namen projekta je mlade opremiti z novimi znanji, veščinami in vrednotami, da bi bili tako bolj sposobni razumeti svojo odgovornost državljana do družbe.

Projekt je zasnovan v štirih ravneh:
- informacijska in svetovalna dejavnost
- usposabljanje in izobraževanje mladih za razvoj njihovih kompetenc po sistemu vrstniškega prenašanja znanj po t.i. multiplikatorjih (vrstniški mladinski delavci)
- vključevanje in sodelovanje mladih v družbenih procesih
- regionalna in nacionalna srečanja mladih, strokovna konferenca, prisotnost mreže na večjih dogodkih za mlade in na dogodkih ter v aktivnostih drugih mrež ter zaključna konferenca.

www.aktivendrzavljan.si  Publikacije, spletni viri in spletne strani

Vpliv novih določb Lizbonske pogodbe na področje mladine
Nova študija Evropskega mladinskega foruma, ki jo je vodil profesor Paolo Ponzano, se posebej osredotoča na poglavje 165 Lizbonske pogodbe, ki se specifično ukvarja s področjem participacije mladih.
issuu.com/yomag/docs/lisbontreatyyouth


Publikacija Youth Information as a base for youth participation
V publikaciji, ki je nastala na osnovi seminarja, organiziranega v sodelovanju Zavoda MOVIT, Nacionalne agencija programa Mladi v akciji, britanske in norveške Nacionalne agencije programa Mladi v akciji ter slovenskega in britanskega Eurodeska najdete izbor lokalnih projektov informiranja, namenjenih spodbujanju participacije mladih v lokalnem okolju. www.mva.si/ogledalo/publikacije/  
Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega dela
Brošura je nastala na podlagi istoimenskega posveta, ki ga je Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizirala leta 2008. Izhodiščna točka priprave in izvedbe posveta je bilo vprašanje aktualnosti in zavedanja pomena članskih oblik mladinskega dela. Zavedanja, kakšna sta pomen in prispevek organizacij ter skupin, ko govorimo o članstvu, pripadnosti, asociativnosti, in kaj to pomeni z vidika vključevanja mladih v družbo ter vzgoje za aktivno državljanstvo.
www.mva.si/ogledalo/publikacije/  
Evropski Mladinski forum: Bilten “Youth Policy Watch”
Youth Policy Watch je dvotedenski bilten, v katerem so objavljene najnovejše novice, povezane z mladimi in petimi strateškimi prednostnimi področji Evropskega mladinskega foruma: izobraževanje, človekove pravice, zaposlovanje in socialne zadeve, razvoj mladinskega dela in udeležba/mladinska politika. Vsak drugi četrtek ga lahko dobite v vaš elektronski poštni nabiralnik, nanj pa se lahko naročite na:
http://www.youthforum.org  
Politična participacija mladih
Publikacija Sveta Evrope, v kateri je zajeta meddisciplinarna analiza vključenosti mladih v demokratično življenje v Evropi. Publikacija je nastala na podlagi mladinskih raziskav, izvedenih v okviru partnerstva Sveta Evrope in Evropske komisije na področju mladine.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1948  

Vaš glas v Evropi
Evropska komisija želi slišati vaše zamisli, upoštevati vaše kritike in se učiti iz vaših izkušenj. Vaše mnenje o novih političnih pobudah bo pomagalo oblikovati politike Komisije.
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm  

Politeia

Virtualna mreža oseb in ustanov, ki so dejavne na področju državljanskega in političnega izobraževanja na evropski ravni. Pridružite se mreži in navežite stik z osebami in ustanovami, ki se ukvarjajo z državljanskim izobraževanjem in udeležbo.
www.politeia.net  

Evropski mladinski portal – aktivno državljanstvo

Na Evropskem mladinskem portalu je v rubriki aktivno državljanstvo na voljo mnogo portalov, ki vam omogočajo, da poveste svoje mnenje, sodelujete v spletnih razpravah, izveste pa lahko tudi, kako lahko izpeljete svoj projekt.
www.emp.si  © Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.