E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Izobraževanje in usposabljanje

follow url Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je skoraj 80 % mladih med 20. in 24. letom v Evropi sicer dokončalo srednjo šolo, vendar je bralna pismenost četrtine petnajstletnikov slaba, 6 milijonov mladih pa zapusti šolo brez kakršnih koli kvalifikacij. Večja mobilnost spreminja Evropsko unijo v odprt prostor za razvoj nadarjenosti in sposobnosti mladih, ki pa še vedno ostaja omejen.

Komisija je tako predlagala novo odprto metodo koordinacije na področju izobraževanja, ki bo obravnavala naslednje dolgoročne strateške izzive: vseživljenjsko učenje in mobilnost, kakovost in učinkovitost, pravičnost in državljanstvo, inovativnost in ustvarjalnost ter nov pristop za usklajevanje spretnosti s potrebami na trgu dela za 21. stoletje. Izboljšanje formalnega izobraževanja je ključna prednostna naloga, znanje pa se lahko pridobi tudi zunaj šole z mladinskim delom in uporabo novih tehnologij.

Države članice so bile pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo:
o spodbujati enak dostop mladih do visokokakovostnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh in nuditi priložnosti za vseživljenjsko učenje;
o kot dopolnilo formalnemu izobraževanju spodbujati in priznati neformalno učenje za mlade ter izboljšati povezave med formalnim izobraževanjem in neformalnim učenjem;
o olajšati in podpirati prehod mladih med izobraževanjem in usposabljanjem ter trgom dela in zmanjšati zgodnjo opustitev izobraževanja.


http://ses.fi/en/home/?web=destin-fl-webcam NEFORMALNO UČENJE V OKVIRU PROGRAMA MLADI V AKCIJI

YOUTHPASS

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SVETA EVROPE NA PODROČJU MLADINE

SALTO YOUTH - EVROPSKI KOLEDAR USPOSABLJANJ

USPOSABLJANJA SLOVENSKE NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA MLADI V AKCIJI

SVET UMETNOSTI, ŠOLA ZA KUSTOSE IN KRITIKE SODOBNE UMETNOSTI

PLOTEUS - SPLETNI PORTAL O MOŽNOSTIH IZOBRAŽEVANJA V EVROPSKIH DRŽAVAH

PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

CEEPUS - SREDNJEEVROPSKI PROGRAM ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV

 


Neformalno učenje v okviru programa Mladi v akciji

Program Mladi v akciji daje mladim pomembne priložnosti za pridobivanje kompetenc, torej je ključni instrument neformalnega in priložnostnega učenja z evropsko razsežnostjo.

Neformalno učenje pomeni učenje, ki poteka izven okvirov formalnih učnih načrtov. Aktivnosti neformalnega učenja vključujejo osebe na prostovoljni osnovi in so skrbno načrtovane z namenom spodbujanja osebnega, socialnega in strokovnega razvoja udeležencev.

Priložnostno učenje pomeni učenje v okviru vsakodnevnih aktivnosti, pri delu, v družini, pri prostočasnih dejavnostih ipd. To je predvsem učenje z delom. Na področju mladine priložnostno učenje poteka pri mladinskih pobudah in prostočasnih dejavnostih, v skupinah vrstnikov in pri prostovoljnih aktivnostih ipd.

Neformalno in priložnostno učenje mladim omogoča pridobitev temeljnih sposobnosti ter prispeva k njihovemu osebnemu razvoju, socialni vključenosti in aktivnemu državljanstvu ter tako izboljšuje njihove možnosti za zaposlitev. Učne aktivnosti na področju mladine zagotavljajo pomembno dodano vrednost za mlade ter za gospodarstvo in družbo na splošno, na primer krepitev zmogljivosti organizacij, koristi za skupnosti, sisteme in institucije.

Neformalne in priložnostne učne aktivnosti v okviru programa Mladi v akciji dopolnjujejo formalni sistem izobraževanja in usposabljanja. Spodbujajo sodelovanje in so usmerjene k učencu, izvajajo se prostovoljno in so tesno povezane s potrebami, željami in zanimanji mladih. Take aktivnosti predstavljajo dodaten vir učenja ter pot do formalnega izobraževanja in usposabljanja, zato so pomembne zlasti za mlade z manj priložnostmi.

Razsežnost kakovostnega neformalnega učenja je ključen vidik vseh projektov, ki jih podpira program Mladi v akciji. To je razvidno zlasti iz meril za dodelitev pri različnih akcijah in podakcijah, podpore Komisije in nacionalnih agencij ciljnim skupinam programa, opredelitve pravic in obveznosti Evropske prostovoljne službe in ne nazadnje iz poudarka na priznavanju neformalnih učnih izkušenj.

Projekti, ki jih financira program Mladi v akciji, morajo spoštovati naslednja načela neformalnega učenja:
o učenje v neformalnih okvirih je načrtovano in prostovoljno;
o izobraževanje poteka v različnih okoljih in situacijah, kjer usposabljanje in učenje ni nujno edina ali glavna aktivnost; o v aktivnostih lahko sodelujejo strokovni moderatorji učenja (kot so mladinski trenerji/mladinski delavci) ali prostovoljci (kot so mladinski voditelji ali mladinski trenerji);
o aktivnosti so načrtovane, vendar le redko sledijo ustaljenemu ritmu ali predmetom kurikuluma;
o aktivnosti so običajno namenjene posebnim ciljnim skupinam in učenje dokumentirajo na poseben, področno usmerjen način.

Več na: www.mva.si


Youthpass

Youthpass je instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse udeležence pri projektih, vključenih v program. Je način, s katerim lahko udeleženci programa Mladi v akciji opišejo, kaj so storili in pokažejo, kaj so se naučili. Njihovo novo pridobljeno znanje se vrednoti po sistemu ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja, možno pa je opisati tudi ostala znanja, ki so bila pridobljena tekom projekta.

Pridobljeno znanje ob pomoči mentorja, inštruktorja, pogovornega partnerja ali mladinskega voditelja ovrednotijo in opišejo mladi sami, potrdilo, ki ga pridobijo, pa je mednarodno priznano. Namenjeno je krepitvi zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev, omogočanju osebne refleksije v procesu neformalnega učenja in spodbujanju družbene prepoznavnosti in priznavanja mladinskega dela.

Več o Youthpassu:
http://www.mva.si/mladi-v-akciji/youthpass/


Izobraževanja in usposabljanja Sveta Evrope na področju neformalnega učenja

Svet Evrope v okviru svojega programa za mladino organizira izobraževanja in usposabljanja na področju neformalnega učenja. Aktivnosti so razdeljene na naslednja področja:

Strokovni obiski
Evropski mladinski centri (poleg svojih programov izobraževanj in usposabljanj) v sodelovanju z nevladnimi in vladnimi partnerji izvajajo letni program strokovnih obiskov in drugih aktivnosti. Strokovni obiski, simpoziji in druge podobne aktivnosti odražajo načela partnerstva med mladimi in njihovimi organizacijami, kar je eno od ključnih načel mladinske politike Sveta Evrope.

Aktivnosti, med katerimi so najpomembnejši strokovni obiski, temeljijo na sodelovanju med partnerskimi organizacijami in Direktoratom za mladino in šport Sveta Evrope.

Strokovni obiski potekajo v obliki mednarodnih mladinskih dogodkov, ki trajajo od 4 do 8 dni in združujejo člane mladinskih organizacij in mrež ter strokovnjake. Ti na dogodku razpravljajo o specifični temi, zaključki razprav pa so upoštevani pri določanju prednostnih nalog in programa Sveta Evrope.
www.coe.int/t/dg4/youth/Training/Study_sessions/default_en.asp  


Usposabljanja
Svet Evrope ponuja širok razpon usposabljanj za mladinske voditelje, multiplikatorje, mlade raziskovalce, javne uslužbence in trenerje. Usposabljanja so namenjena razvoju kompetenc in spretnosti v evropskem mladinskem delu. Pokrivajo širok razpon tem, vključno z delom v mednarodnih mladinskih strukturah, mednarodnim sodelovanjem na področju mladine, mladinskimi usposabljanji, reševanjem sporov, izobraževanjem o človekovih pravicah, evropskim državljanstvom, participacijo mladih in demokratičnim državljanstvom. Usposabljanja potekajo v obliki pet- do desetdnevnih seminarjev ali v obliki dolgoročnih usposabljanj, sestavljenih iz dveh ali več seminarjev in vmesnega obdobja za utrjevanje.
www.coe.int/t/dg4/youth/Training/Training_courses/Training_courses_en.asp  

Projekt Enter!
Dolgoročno usposabljanje o dostopu do socialnih pravic za mlade iz sosesk z manj priložnostmi ENTER! je triletni projekt (2009–2012), ki ga je razvil Direktorat za mladino in šport Sveta Evrope in je del prednostnih nalog na področju socialne integracije in vključevanja mladih.

Projekt želi prispevati k razvoju mladinske politike in njenih odzivov na izključevanje, diskriminacijo in nasilje, s katerimi se soočajo mladi v večkulturnih soseskah z manj priložnostmi. Je tudi orodje za povečanje vpliva neformalnega učenja na socialne pravice mladih v evropskih, nacionalnih in lokalnih mladinskih politikah.

Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, ključni element projekta pa je dvoletno usposabljanje preko spletne platforme Enter!
http://enter.coe.int/  

Izobraževanje o človekovih pravicah za mlade
Program Izobraževanje o človekovih pravicah za mlade deluje od leta 2001 in predstavlja delo Direktorata za mladino in šport na področju človekovih pravic in demokracije kot ključnimi poslanstvi Sveta Evrope.

Program je bil ustanovljen, da bi postavil izobraževanje o človekovih pravicah v središče mladinskega dela in mladinskih politik. Z drugimi besedami, program gradi na potencialu, ki ga imata mladinsko delo in neformalno učenje za krepitev človekovih pravic, medtem ko je izobraževanje o človekovih pravicah prispevalo k utrditvi mladinskega dela in neformalnega učenja v etični, politični in normativni okvir človekovih pravic.
http://act4hre.coe.int/

 

SALTO YOUTH – Evropski koledar usposabljanj

Na SALTO spletni strani najdete uporabno orodje - koledar usposabljanj, na katerem lahko najdete usposabljanj, ki potekajo v okviru programa Mladi v akciji in tudi širše. Iščete lahko po različnih kriterijih in tako najdete usposabljanje, ki najbolj odgovarja vašim potrebam.

Koledar usposabljanj najdete na:
www.salto-youth.net/training


 

Usposabljanja slovenske nacionalne agencije programa Mladi v akciji

Slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji vsako leto razpiše številna usposabljanja za mladinske delavce in voditelje, ki so namenjena razvoju kakovostnejših projektov v okviru programa Mladi v akciji.

Usposabljanja lahko spremljate na:
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi  


Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti

Svet umetnosti, šola za kustose in kritike sodobne umetnosti je edini program v Sloveniji in širši regiji srednje, vzhodne in južne Evrope, ki je namenjen praktičnemu in teoretičnemu izobraževanju na področju sodobne umetnosti. Izhaja iz podmene, da je prihodnje strokovnjake potrebno oz. koristno (na)učiti veščin in metod, jim omogočiti pridobitev znanj in vpogled v kritiški in teoretski aparat, saj jim bo vse to pomagalo pri spoprijemanju s kompleksno materijo sveta umetnosti.

Šola je namenjena vsem, ki jih zanima delo na področju sodobne umetnosti, ne glede na izkušnje, starost in izobrazbo. Sestavljena je iz dveh semestrov; prvi je posvečen pridobivanju umetnostnozgodovinskih, teoretskih in metodoloških znanj, drugi pa kuratorskim in kritiškim študijam in preizkušanju v praksi.

Program vključuje predavanja, seminarje, delavnice, raziskovalno delo, module o praktičnem delu kustosa, študijske ekskurzije in prakso v galerijah. Proces sestavljajo: organizacija dogodkov, obiski ateljejev, srečevanja s kustosi, umetniki, teoretiki in pisci ter skupinsko delo pri konceptualiziranju in izvedbi razstave sodobne umetnosti (v Galeriji Alkatraz na Metelkovi) pod mentorskim vodstvom.

V okviru projekta World of Art (Models of training and collaboration in contemporary arts) sodelujemo s partnerji ECM, magistrski študij kuratorstva v okviru Univerze uporabnih umetnosti na Dunaju, Podiplomske kuratorske študije v okviru Univerze Jagiellonski Krakov in KURZIV, platforma za vprašanja kulture, medijev in družbe iz Zagreba. Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa Vseživljenjsko učenje (partnerstvo Leonardo da Vinci). Naši študenti so tako skupaj s Poljaki in Hrvati obiskali Dunaj, gostovali bomo tudi v Krakovu. Izmenjali bomo predavatelje in skupaj razmislili o možnem skupnem kurikulumu v prihodnosti.

Več: www.worldofart.org  

Svet umetnosti / Zavod SCCA–Ljubljana


PLOTEUS – spletni portal o možnostih izobraževanja v Evropskih državah

Na evropskem spletnem portalu Ploteus (http://ec.europa.eu/ploteus/) si lahko ogledate izobraževalne ustanove in sisteme izobraževanja, usposabljanja in štipendiranja v evropskih državah.

Slovenski del portala že od leta 2003 pripravljajo in posodabljanjo sodelavci Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS) ter Euroguidance Slovenia, ki deluje v okviru dejavnosti evropske mreže Euroguidance, financirane s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo.


Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja je postopek prenosa pravic iz ene države v drugo.

I. PRIZNAVANJE in VREDNOTENJE tujega formalnega akademskega javnoveljavnega izobraževanja je v pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja je uvedel dvotirno priznavanje izobraževanja, in sicer:
a) priznavanje za namen zaposlovanja
Predmet priznavanja po tem zakonu je izobraževanje, ki spada v šolski sistem določene države in daje v tej državi določeno stopnjo izobrazbe. V postopku gre za ugotavljanje stopnje tujega izobraževanja glede na slovenski šolski sistem, ugotavljanje področja tujega študijskega programa in v tujini pridobljenega naslova in v določenih primerih ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim. Priznavanje ni obvezno za vse imetnike tujih listin, odvisno je od regulacije določenega poklica in zahtev delodajalca. O tujem izobraževanju lahko delodajalec presodi sam. Predvidena sprememba ZPVI stremi k fleksibilnemu in odprtemu priznavanju v tujini pridobljenega izobraževanja za namen zaposlovanja.

b) priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja
V kolikor želi imetnik tuje listine nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, vloži vlogo na izobraževalno institucijo, na kateri želi študij nadaljevati. Več informacij o priznavanju izobraževanja je mogoče prebrati na spletni strani:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje/.  

II. VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ V SKLADU Z DIREKTIVAMI EU
Imetnik tuje poklicne kvalifikacije, ki se želi zaposliti v reguliranem (zakonsko urejenem) poklicu, odda vlogo za priznavanje kvalifikacij na ministrstvu, ki je pristojno za reguliranje posameznega poklica ali dejavnosti. V postopku se osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe. Na podlagi ugodno rešene vloge lahko prosilec opravlja poklic oziroma dejavnost pod enakimi pogoji, kot imetniki slovenskih kvalifikacij.

Več na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/  

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Sektor za priznavanje izobraževanja, ENIC/NARIC


Program Vseživljenjsko učenje

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007-2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000-2006). Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost. Za mlade so v okviru tega programa zanimive predvsem akcije namenjene dijakom, študentom in tistim, ki vstopajo na trg dela – to so Leonardo mobilnost, Comenius in Grundtvig asistenti ter Erasmus.


Leonardo Mobilnost

V okviru programa Mobilnosti bi tu izpostavili predvsem mobilnost oseb v osnovnem poklicnem izobraževanju (dijakov) ter oseb na trgu dela. V projektih za dijake, ki jih večinoma izvajajo šole, gre za praktično usposabljanje v tujini. Dijaki v spremstvu mentorjev, učiteljev odhajajo na prakso v tuje organizacije ali podjetja. Njihovo usposabljanje v tujini lahko traja od 2 do 39 tednov, vendar večinoma šole izvajajo 2 ali 3 tedensko mobilnost, ki jo potem dijakom priznajo kot redni del izobraževalnega procesa. Vsi, ki zaključijo srednješolsko izobraževanje ali visokošolsko, so zaposleni ali iščejo zaposlitev pa imajo imajo možnost, da svoja znanja in izkušnje obogatijo tudi s pomočjo mednarodnega usposabljanja za svoj poklic v okviru akcije Mobilnost oseb na trgu dela. Glavni namen je pridobivanje novih poklicnih znanj in spretnosti, ki bodo izboljšale njihovo zaposljivost na trgu delovne sile. V mobilnosti, ki lahko traja od 2 do 26 tednov udeleženci pridobijo ne le strokovna znanja ampak tudi izboljšajo komunikacijske spretnosti in znanje tujega jezika, nezanemarljiva pa sta tudi njihova osebna rast in razvoj.

Spletna stran: http://www.cmepius.si/vzu/leonardo/mobilnost.aspx  
Kontaktna oseba: mag. Marja Medved, marja.medved@cmepius.si  

 


Comenius in Grundtvig Asistenti
Akcija Comenius asistenti daje priložnost bodočim učiteljem in mladim diplomantom (katerekoli pedagoške smeri), ki niso bili še redno zaposleni kot učitelji na ravni šolskega izobraževanja, da si pridobijo prve izkušnje s področja poučevanja v mednarodnem, evropskem prostoru in ob tem izboljšajo znanje tujih jezikov in poznavanje drugih evropskih držav ter njihovih sistemov izobraževanja. Asistenti lahko odidejo v izbrano evropsko državo za obdobje od 13 tednov do 45 tednov in tam sodelujejo v različnih dejavnostih (pomoč v razredu, poučevanje jezika, pomoč učencem s posebnimi potrebami, pomoč pri projektnem delu …). Vsakemu asistentu je dodeljen mentor, ki mu pomaga pri polnem vključevanju v življenje na šoli gostiteljici. Sofinanciranje, ki ga asistent prejme, krije stroške poti, bivanja ter jezikovno in kulturno pripravo. Podobno izkušnjo, le za drugo ciljno skupino - obstoječe in bodoče osebje v izobraževanju odraslih, nudi akcija Grundtvig Asistenti.

Spletna stran: http://www.cmepius.si/vzu/comenius/asistenti.aspx  
Kontaktna oseba: Maja Abramič, maja.abramic@cmepius.si  


Erasmus
Erasmus je namenjen organizacijam in posameznikom na terciarni ravni. V okviru različnih akcij mobilnosti študentom (študij ali praksa) omogoča, da razvijejo določene spretnosti in znanja, kot so znanje tujega jezika, prilagojenost evropskemu trgu dela, razumevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih razlik v evropskem prostoru. Študenti lahko del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini ali pa v tujini preživijo določeno obdobje v podjetju ali drugi organizaciji v tujini, kjer pridobijo različne praktične izkušnje (spretnosti in znanja) s področja študija. Kot praksa se smatra tudi pripravništvo ali praktično usposabljanje. Mobilnost študentov lahko traja od 3 do 12 mesecev ali najmanj 2 meseca za prakso študentov višjih šol.

Spletna stran: http://www.cmepius.si/vzu/erasmus/individualna-mobilnost.aspx Kontaktna oseba: Aljoša Belcijan, aljosa.belcijan@cmepius.si  


Ceepus - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev

CEEPUS je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami srednje Evrope ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Ustanovijo jih posamezne univerze, fakultete a li njihovi oddelki za določena področja.

Tako imenovane "mreže" morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena, to so tako imenovani »mobility« študenti. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica , zato se višina štipendije in ugodnosti študentov razlikujejo po posameznih državah. V primeru, da je študent/profesor na inštituciji, ki ni v CEEPUS »mreži«, se lahko le-ta prijavi kot prosti študent/profesor in je tako imenovani »freemover«. Freemoverji so popolnoma izenačeni z »mobility« študenti le, da se lahko prijavijo na izmenjavo le za poletni semester. To je idealna priložnost za študente, ki si želijo krajših a večkratnih izmenjav, saj se lahko na izmenjavo preko CEEPUS programa, za razliko od ostalih tovrstnih izmenjav, prijavijo večkrat.

Spletna stran: http://www.cmepius.si/ceepus.aspx  
Kontaktna oseba za CEEPUS izmenjave: Petra Vilfan, scholarships@cmepius.si

 
© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.